Специалности

Строителният Квалификационен Център (СКЦ) е лицензиран през 2004г. за професионално обучение за квалификация и преквалификация на изпълнителски и ръководни кадри по съответни професии и специалности в отрасъл строителство.

Ежемесечно СКЦ провежда мероприятия като: Курсове за професионално обучение (по част от професията или за квалификационни степени), семинари с цел запазване и разрастване на професионалния потенциал в строителните фирми. Цялата обучителна дейност на СКЦ е подчинена на нормативните изисквания от МОН и НАПОО.

Участниците завършили различните мероприятия получават съответните удостоверения както следва:

  • Професионално обучение по част от професията - Образец 3-37
  • Проведено квалификационно обучение - Образец 3-54
  • Участниците в други курсове и семинари получават съответни сертификати с идентификационни карти или само удостоверение за участие в проведеното мероприятие.

Преди провеждането на различните курсове по традиция се уточнява със заявителите формата, плановете, мястото на практичните и теоритични занятия. Провеждането на самите курсове се извършва със съдействието на преподаватели от ВСУ “Л. Каравелов”, ВИАС, Лесотехнически университет, лектори от министерства и други институции, които със своята вещина и практически опит допринасят определено за разясняване на различни теми и казуси от строителния бранш.      

Строителният Квалификационен Център ежемесечно провежда:

  • Курс за "Координатор по безопасност и здраве в строителството"
  • Курс за "Длъжностно лице по безопастност, хигиена на труда и противопожарна охрана"
  • Курс за "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството"
  • Професионално обучение по специалност "Заваряване".

 

Строителният Квалификационен Център организира и провежда обучение по следните професии и специалности:

1. Професия  Строител - код 582030

   1.1    специалност  “Кофражи” -  5820302

   1.2    специалност  “Армировка и бетон” - 5820303

   1.3    специалност  “Зидария” - 5820304

   1.4    специалност  “Мазилки и шпакловки” - 5820305

   1.5    специалност  “Вътрешни облицовки и настилки” - 5820306

   1.6    специалност  “Външни облицовки и настилки” - 5820307

   1.7    специалност  “Бояджийски работи” - 5820309

   1.8    специалност  “Строително дърводелство” - 5820310

   1.9    специалност  “Строително тенекеджийство” - 5820311

   1.10  специалност  “Покриви”- 5820312

2. Професия  Помощник в строителството - код   582080

   2.1. специалност „Основни и довършителни работи” - 5820801

3.  Професия Строител – монтажник - код  582040

   3.1    специалност  “Стоманобетонни конструкции” - 5820401

   3.2    специалност  “Метални конструкции” - 5820402

   3.3    специалност  “Сухо строителство” - 5820403

   3.4.   специалност  “Дограма и стъклопоставяне” - 5820404

4.   Професия Монтажник на ВиК мрежи - код  582050

   4.1    специалност  “Вътрешни ВиК мрежи” - 5820501

   4.2    специалност  “Външни ВиК мрежи” - 5820502

5.   Професия  Пътен строител - код  582060

   5.1.   специалност  “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях” - 5820601

6.   Пещостроител  - код  582070

   6.1    специалност  “Пещостроителство” - 5820701

7.   Професия  Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации - код  582040

   7.1    специалност  “Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна” - 5820409

8.  Професия  Монтьор на подемно – транспортна техника - код  525060

   8.1    специалност  “Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства” - 5250601

   8.2.   специалност  “Подемно – транспортна техника с електрозадвижване” - 5250602

9.  Професия  Оператор на компютър - код  482030

   9.1   специалност  “Текстообработване” - 4820301

10. Професия  Озеленител - код  622020

   10.1     специалност  “Парково строителство и озеленяване” - 6220202

11. Професия  Заварчик - код  521090

   11.1 „Заваряване” - 5210901

        -  Ръчно електродъгово заваряване

        -  МАК – МИГ – заваряване

        -  ВИГ – заваряване

        -  Газокислородно заваряване и рязане

   11.2 „Машинно заваряване на полиетиленови тръби” 

Съгласувани са и са утвърдени учебни планове и програми по реда на наредба N1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии : 

12. Машинист на мостови и козлови кранове - II степен за кранове с товароподемност до 40т.

13.  Машинист на мостови и козлови кранове- II степен за кранове с товароподемност до 40т. - съкратена програма

15. Машинист на кулокранове”- II степен за кранове с товарен момент до 160 тонметра

16. Машинист на кулокранове- II степен за кранове с товарен момент до 160 тонметра съкратена програма

17. Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни, или несамоходни шасита”- II степен за кранове с товароподемност до 16т.

18. Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни, или несамоходни шасита”- I степен за кранове с товароподемност до 16т.

19.Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит”- II степен за кранове с товароподемност до 32т.

20. Машинист на подвижни работни площадки

21.Машинист на котли с високо налягане”- III степен 

Log in