Обучения

Професионално обучение по специалността „Заваряване”

Професия „Заварчик”, код 521090

Специалност „Заваряване”, код 5210901

 

На Вашето внимание предоставяме някои от изискванията с които желаещите да бъдат обучени по специалност Заваряване трябва да се съобразяват.

1. Заваръчни дейности могат да осъществяват лица навършили 18г., които са придобили правоспособност при условията и реда на Наредба № 7 или на които е призната правоспособност по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

2. Организацията и съдържанието на обучението за придобиване на правоспособност по заваряване трябва да съответстват на:

- изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат съответните международни стандарти по заваряване

- единната хармонизирана система за обучение, квалификация по заваряване на Европейската Федерация по заваряване (ЕФЗ) и Международния Институт по заваряване (МИЗ).

При провеждащото се обучение от СКЦ могат да се придобиват следните степени по правоспособност по заваряване:

      а) Заварчик на ъглови шевове;

      б) Заварчик на листов материал;

      в) Заварчик на тръби;

Степените на правоспособност по заваряване са подредени по възходящ ред в зависимост от сложността на заваръчните дейности.

Степените на правоспособност по заваряване се придобиват след притежаване на съответната предходна степен.

Обучението се провежда в присъствена форма и може да бъде в група или индивидуално. При завършването на обучението се полагат изпити по теория и практика на професията по група модули, даващи степен на правоспособност по изискванията на БДС EN.

Продължителността на обучението е различна и зависи от възможностите на обучаемия и входящото професионално ниво. Завършеното обучение и успешно положените изпити се удостоверяват със свидетелство за правоспособност.

На Вашето внимание предоставяме учебните модули с които се провежда професионалното обучение:

- Ръчно електродъгово заваряване

- Мак – миг – заваряване

- Виг – заваряване

- Газокислородно заваряване и рязане

Освен в базата си Строителният Квалификационен Център има ресурс да провежда горепосочените обучения на подготвени за целта работни места от Възложителите.

Log in